×

lỗi

[OSSystem] Alledia framework not found

Cập nhật bảng căn hộ chung cư 87 lĩnh nam

  Thông tin căn hộ Hướng cửa Hướng ban công PN Tình trạng
Mã căn Tòa Tầng Căn Diện tích thông thủy (m²)
TÒA N02                
N021501 N02 15 01 96.5 ĐN TN 3 Đã bán
N021502 N02 15 02      95.91 ĐN TB 3  
N021503 N02 15 03    104.30 ĐN TB 3  
N021504 N02 15 04      99.43 ĐN TB 3  
N021505 N02 15 05      97.82 ĐN TB 3  
N021506 N02 15 06      97.22 TB ĐB 3 Đã bán
N021507 N02 15 07      95.19 TB ĐN 3 Đã bán
N021508 N02 15 08      79.33 TB ĐN 2 Đã bán
N021509 N02 15 09      93.43 TB ĐN 3 Đã bán
N021701 N02 17 01 96.5 ĐN TN 3 Đã bán
N021702 N02 17 02      95.91 ĐN TB 3  
N021703 N02 17 03    104.30 ĐN TB 3 Đã bán
N021704 N02 17 04      99.43 ĐN TB 3  
N021705 N02 17 05      97.82 ĐN ĐB 3  
N021706 N02 17 06      97.22 TB ĐB 3 Đã bán
N021707 N02 17 07      95.19 TB ĐN 3 Đã bán
N021708 N02 17 08      79.33 TB ĐN 2 Đã bán
N021710 N02 17 10      95.19 TB ĐN 3 Đã bán
N021711 N02 17 11      98.83 TB TN 3 Đã bán
N022001 N02 20 01 96.5 ĐN TN 3 Đã bán
N022002 N02 20 02      95.91 ĐN TB 3  
N022003 N02 20 03    104.30 ĐN TB 3  
N022004 N02 20 04      99.43 ĐN TB 3  
N022005 N02 20 05      97.82 ĐN ĐB 3  
N022006 N02 20 06      97.22 TB ĐB 3 Đã bán
N022007 N02 20 07      95.19 TB ĐN 3 Mở bán
N022008 N02 20 08      79.33 TB ĐN 2 Đã bán
N022009 N02 20 09      93.43 TB ĐN 3 Đã bán
N022102 N02 21 02      95.91 ĐN TB 3  
N022103 N02 21 03    104.30 ĐN TB 3  
N022104 N02 21 04      99.43 ĐN TB 3  
N022107 N02 21 07      95.19 TB ĐN 3  
N022108 N02 21 08      79.33 TB ĐN 2 Đã bán
N022109 N02 21 09      93.43 TB ĐN 3 Đã bán
N022110 N02 21 10      95.19 TB ĐN 3  
TÒA N03             2  
N030302 N03 03 02      75.89 ĐN TB 2  
N030303 N03 03 03      72.94 ĐN TB 2  
N030304 N03 03 04      72.94 ĐN TB 2  
N030307 N03 03 07      79.42 TB ĐN 2  
N030311 N03 03 11      75.94 ĐB TN 2  
N030312 N03 03 12      72.94 ĐB TN 2  
N030319 N03 03 19      79.42 TB ĐN 2  
N030504 N03 05 04      72.94 ĐN TB 2  
N030505 N03 05 05      75.94 ĐN TB 2  
N030507 N03 05 07      79.42 TB ĐN 2  
N030511 N03 05 11      75.94 ĐN TB 2  
N030512 N03 05 12      72.94 ĐN TB 2  
N030513 N03 05 13      72.94 ĐN TB 2  
N030514 N03 05 14      75.89 ĐN TB 2  
N030517 N03 05 17      73.97 TB ĐN 2  
N030518 N03 05 18      79.42 TB ĐN 2  
N030519 N03 05 19      79.42 TB ĐN 2  
N030701 N03 07 01      90.94 ĐN TN 3  
N030702 N03 07 02      75.89 ĐN TB 2  
N030703 N03 07 03      72.94 ĐN TB 2  
N030704 N03 07 04      72.94 ĐN TB 2  
N030705 N03 07 05      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N030706 N03 07 06    101.70 TB ĐN 3 Đã bán
N030707 N03 07 07      79.42 TB ĐN 2  
N030708 N03 07 08      79.42 TB ĐN 2  
N030709 N03 07 09      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N030710 N03 07 10      89.36 TB ĐN 2  
N030711 N03 07 11      75.94 ĐN TB 2 Tạm khóa
N030712 N03 07 12      72.94 ĐN TB 2  
N030713 N03 07 13      72.94 ĐN TB 2  
N030714 N03 07 14      75.89 ĐN TB 2  
N030715 N03 07 15      90.94 ĐN TB 3 Đã bán
N030716 N03 07 16      89.36 TB ĐN 2 Đã bán
N030717 N03 07 17      73.97 TB ĐN 2 Tạm khóa
N030718 N03 07 18      79.42 TB ĐN 2  
N030719 N03 07 19      79.42 TB ĐN 2  
N030720 N03 07 20    101.70 TB ĐN 3 Đã bán
N030802 N03 08 02      75.89 ĐN TB 2 Đã bán
N030805 N03 08 05      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N030807 N03 08 07      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N030813 N03 08 13      72.94 ĐB TN 2 Đã bán
N030814 N03 08 14      75.89 ĐB TN 2 Đã bán
N031102 N03 11 02      75.89 ĐN TB 2  
N031103 N03 11 03      72.94 ĐN TB 2  
N031104 N03 11 04      72.94 ĐN TB 2  
N031108 N03 11 08      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N031111 N03 11 11      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N031119 N03 11 19      79.42 TB ĐN 2  
N031202 N03 12 02      75.89 ĐN TB 2  
N031203 N03 12 03      72.94 ĐN TB 2 Đã bán
N031204 N03 12 04      72.94 ĐN TB 2  
N031208 N03 12 08      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N031211 N03 12 11      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N031212 N03 12 12      72.94 ĐN TB 2 Đã bán
N031217 N03 12 17      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N0312A04 N03 12A 04      72.94 ĐN TB 2  
N0312A05 N03 12A 05      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N0312A07 N03 12A 07      79.42 TB ĐN 2  
N0312A11 N03 12A 11      75.94 ĐN TB 2  
N0312A13 N03 12A 13      72.94 ĐN TB 2  
N0312A17 N03 12A 17      73.97 TB ĐN 2 NG
N0312B09 N03 12B 09      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N031601 N03 16 01      90.94 ĐN TB 3 Đã bán
N031602 N03 16 02      75.89 ĐN TB 2  
N031603 N03 16 03      72.94 ĐN TB 2  
N031604 N03 16 04      72.94 ĐN TB 2  
N031608 N03 16 08      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N031611 N03 16 11      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N031614 N03 16 14      75.89 ĐN TB 2  
N031701 N03 17 01      90.94 ĐN TB 3  
N031702 N03 17 02      75.89 ĐN TB 2  
N031703 N03 17 03      72.94 ĐN TB 2  
N031704 N03 17 04      72.94 ĐN TB 2  
N031709 N03 17 09      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N031711 N03 17 11      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N031712 N03 17 12      72.94 ĐN TB 2  
N031713 N03 17 13      72.94 ĐN TB 2  
N031714 N03 17 14      75.89 ĐN TB 2  
N031717 N03 17 17      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N031718 N03 17 18      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N031901 N03 19 01      90.94 ĐN TN 3  
N031902 N03 19 02      75.89 ĐN TB 2  
N031903 N03 19 03      72.94 ĐN TB 2  
N031904 N03 19 04      72.94 ĐN TB 2  
N031909 N03 19 09      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N031912 N03 19 12      72.94 ĐB TN 2  
N031913 N03 19 13      72.94 ĐB TN 2  
N031914 N03 19 14      75.89 ĐB TN 2  
N031917 N03 19 17      73.97 TN ĐB 2 Đã bán
N031918 N03 19 18      79.42 TN ĐB 2 Đã bán
N031919 N03 19 19      79.42 TN ĐB 2 Đã bán
N032202 N03 22 02      75.89 ĐN TB 2  
N032203 N03 22 03      72.94 ĐN TB 2  
N032204 N03 22 04      72.94 ĐN TB 2  
N032207 N03 22 07      79.42 TB ĐN 2  
N032211 N03 22 11      75.94 ĐN TB 2 Đã bán
N032212 N03 22 12      72.94 ĐN TB 2  
N032213 N03 22 13      72.94 ĐN TB 2  
N032214 N03 22 14      75.89 ĐN TB 2  
N032217 N03 22 17      73.97 TB ĐN 2 Đã bán
N032218 N03 22 18      79.42 TB ĐN 2  
N032219 N03 22 19      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N032302 N03 23 02      75.89 ĐN TB 2  
N032303 N03 23 03      72.94 ĐN TB 2  
N032304 N03 23 04      72.94 ĐN TB 2  
N032305 N03 23 05      75.94 ĐN TB 2  
N032307 N03 23 07      79.42 TB ĐN 2  
N032308 N03 23 08      79.42 TB ĐN 2  
N032311 N03 23 11      75.94 ĐN TB 2  
N032312 N03 23 12      72.94 ĐN TB 2  
N032313 N03 23 13      72.94 ĐN TB 2  
N032314 N03 23 14      75.89 ĐN TB 2  
N032317 N03 23 17      73.97 TB ĐN 2  
N032318 N03 23 18      79.42 TB ĐN 2  
N032319 N03 23 19      79.42 TB ĐN 2  
N032401 N03 24 01      90.94 ĐN TN 3  
N032407 N03 24 07      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N032408 N03 24 08      79.42 TB ĐN 2 Đã bán
N032411 N03 24 11      75.94 ĐB TN 2 Đã bán
N032412 N03 24 12      72.94 ĐB TN 2  
N032413 N03 24 13      72.94 ĐB TN 2  
N032414 N03 24 14      75.89 ĐB TN 2  
N032417 N03 24 17      73.97 TB ĐN 2  
N032419 N03 24 19      79.42 TB ĐN 2  
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn